Gruppeting – Årsting

Alle speidergruppe i Norges speiderforbund skal avholde minst 2 gruppeting i løpet av året.
Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.

Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.

I Hedmark krets har vi laget et årshjul som skal være til hjelp for speidergruppene i planleggingen av året. I dette årshjulet så ser dere at vi anbefaler at gruppenes årsting avholdes innen utgangen av januar, dette fordi det på gruppetinget skal velges representanter til kretstinget som avholdes i første halvdel av februar.

Innkalling til gruppeting skal sendes ut av gruppeleder med minst en ukes varsel. Innkallingen bør også inneholde saksdokumentene til gruppetinget/årstinget slik at alle kan sette seg inn i sakene på forhånd.
Eksempel – Innkalling til gruppeting

Saksliste for årstinget er slik:
1 Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden

2 Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning
c) arbeidsplan
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e) innsendte saker

3 Valg av:
a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse
b) gruppens representanter til kretstinget
c) regnskapsfører og revisor
d) evt. andre valg

* Gruppeledelsen består av gruppeleder og eventuelt en eller flere gruppeassistenter. (Anbefaler at gruppen velger minst en gruppeassistent i tillegg til gruppeleder)
Gruppeleder velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets bestemmelse. (Når man har en gruppeassistent så anbefales det at denne også velges for 2 år, alternerende år med gruppeleder)
* Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen.
* Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent, er denne vararepresentant for gruppeleder.
* Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen.

414.1 Gruppeting
414.2 Tips til gruppeting
Mer om gruppeting osv finner du i lover og retningslinjer for Norges speiderforbund.