Gruppeting og gruppenes oppgaver

Det finnes lover og retningslinjer for Norges Speiderforbund, og en del av de omhandler drift osv av speidergruppene. Kretsstyret ønsker med dette å minne om noen av disse punktene, og særlig punktene som omhandler gjennomføring av gruppeting, valg av tillitsvalgte, oppnevning av ledere og plikt til å informere.

For at gruppene skal kunne oppfylle disse kravene er det svært hensiktsmessig at gruppetingets årsmøte blir avholdt innen utgangen av januar.

Her er et utdrag fra NSFs lover og retningslinjer:

2-2 Gruppe
§ 2-2-1 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.
Stemmerett ved valg har fremmøtte medlemmer som fyller kravene i §§ 3-2-1 – 3-2-5 til å inneha tillitsverv.
§ 2-2-2 Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes
varsel av gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det.
Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.
§ 2-2-3 Gruppetingets årsmøte skal behandle:
1 Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden
2 Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning
c) arbeidsplan
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
e) innsendte saker
3 Valg av:
a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse
b) gruppens representanter til kretstinget
c) regnskapsfører og revisor
d) andre valg
§ 2-2-4 Gruppeledelsen består av gruppeleder og eventuelt en eller flere
gruppeassistenter.
Gruppeleder velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets bestemmelse.
Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen.
Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen.
§ 2-2-5 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets møter.
§ 2-2-6 Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter:
• beverkoloni
• småspeiderflokk
• stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp
• roverlag.
§ 2-2-7 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan tilbakekalle godkjenning av grupper som ikke har medlemmer som har betalt pliktig kontingent ett år etter forfall.
Hvis en gruppe ikke har hatt medlemmer i arbeidsenhetene i de siste 3 år, kan Speiderstyret i samråd med kretsstyret oppløse gruppen.
§ 2-2-8 Gruppeledelsen leder gruppens arbeid og representerer gruppen utad. Den har det daglige ansvar for gruppens administrasjon og virksomhet, sørger for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter og ivaretar kontakten med foreldre og foresatte så vel som med krets og forbund.
Gruppeledelsen arbeider for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter. Den oppnevner ledere og assistenter i alle gruppens arbeidsenheter med unntak av roverlag.
Gruppeledelsen skal opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter,
lokalsamfunn og andre organisasjoner i sitt nærområde
§ 2-2-9 Arbeidsenhetene ledes av godkjente ledere og assistenter.
§ 2-2-10 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal et ting sammensatt av troppens ledere og patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser
§ 2-2-11 I roverlag skal alle ledere velges på medlemsmøte for ett år om gangen.
Det innkalles til lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av roverlagets medlemmer krever det. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de fyller 25 år. Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker.

3-2 Tillitsvalgte og ledere
§ 3-2-1 I arbeidet med å oppnå forbundets mål har Norges speiderforbund:
a) Tillitsvalgte
Medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, korpsting eller speiderting påtar seg ledelsesoppgaver i henhold til de valg som blir gjort.
En tillitsvalgt må oppfylle NSFs kvalifikasjonskrav for tillitsvalgte.
b) Ledere
Et medlem som påtar seg ledelsesoppgaver og som er godkjent leder. En leder må oppfylle NSFs kvalifikasjonskrav for ledere.

RETNINGSLINJER OM LEDERE OG TILLITSVALGTE
Jfr. § 3-2-1
Tillitsvalgte:
Tillitsvalgte er medlemmer (med unntak av revisor) som velges av gruppe, krets, korps eller speiderting. Den som skal kunne velges må:
– ha den nødvendige bakgrunn og kunne ta det organisasjonsmessige ansvar som
funksjonen krever.
– ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner for oppgaven, eller være villig til å tilegne
seg det.
– være villig til aktivt å samarbeide med andre for å fremme speidingens ide og
arbeidsmetoder.
– skrive under erklæring for tillitsvalgte.
Ledere:
Ledere er medlemmer som innehar følgende funksjoner:
a) assistenter i arbeidsenhetene
b) leder for arbeidsenhetene
c) ledere oppnevnt av kretsstyret, medlemmer i faste komiteer, prosjektgrupper m.m.,
fast ansatte i kretsen og innvalgte medlemmer i kretsting.
d) ledere i korps etter særskilt overenskomst
e) ledere oppnevnt av speiderstyret, medlemmer i faste komiteer, prosjektgrupper m.m.,
forbundets generalsekretær, assisterende generalsekretær og andre ansatte etter
speiderstyrets bestemmelser og innvalgte medlemmer av speidertinget.
Til disse funksjoner må det oppnevnes personer som:
– har nødvendig bakgrunn og kan ta det organisasjonsmessige ansvar som funksjonen
krever
– har de nødvendige faglige kvalifikasjoner for oppgaven, eller være villig til å sette seg
inn i dette, herunder NSFs ledelses- og ledertrening.
– er villig til å samarbeide med andre for å fremme speidingens ide og arbeidsmetoder
– skriver under erklæring for ledere
Anbefalt laveste alder for assistenter i enheter er 16 år og 18 år for øvrige.

RETNINGSLINJER OM GRUPPENES INFORMASJONSPLIKT
Jfr. § 2-2-3
1. Melding om valg av gruppeleder og regnskapsfører/kasserer sendes kretsen og
Forbundskontoret innen 14 dager etter at valg har funnet sted.
2. Kopi av protokoll fra gruppetingets møter sendes kretsen umiddelbart etter at møtet er
holdt.
3. Gruppens årsrapport og regnskap sendes sammen med revisjonsrapport til kretsen
innen den fristen som fastsettes av forbundet.
4. Skjema for årsrapport som benyttes som grunnlag for søknad om offentlig støtte og
andre skjemaer for innhenting av opplysninger om gruppens aktivitet og drift sendes
Forbundskontoret innen den frist som fastsettes av forbundet.
5. Melding om gruppekontingent for neste år sendes Forbundskontoret på fastsatt skjema
og innen den tidsfrist som fastsettes av forbundet.
6. Gruppen skal fortløpende melde inn nye medlemmer og/eller endringer i
medlemsstatus for enkeltmedlemmer til Forbundskontoret (dette gjøres i praksis via medlemssytemet på min.speiding.no).

For å lese NSFs komplette lover og retningslinjer trykk her.