Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte 2024

Oppdatert 28. januar med saksdokumenter, se dem lenger ned
Revisors beretning og et innkomment forslag har blitt lagt til, den 4.februar.

Det innkalles herved til kretstingets årsmøte Søndag 11.februar 2024

Sted: Elverum speiderhus, Helge Væringsaasens veg 43, 2408
tid: Søndag 11. februar 2024, kl. 12.00

Innmelding av saker:
Innmeldte saker må være kretsstyret i hende, senest innen 21.01.2024.
Sendes på e-post til kretsleder@hedmarkkrets.no

Påmelding:
Gruppene skal melde inn delegater, vara og observatører, senest innen 04.02.2024.
De som er stemmeberettiget er gruppeleder, i tillegg til én delegat per 10 påbegynte medlemmer i gruppen. Speidere og rovere oppfordres til å delta.
Påmelding sendes på e-post til kretsleder@hedmarkkrets.no

Saksdokumenter:
Sendes ut senest 2 uker før kretstinget.

Fra Norges speiderforbunds lover:
Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for grupper som oppfyller § 2-2-1. (En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har minst en aktiv arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år. Gruppen skal være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds lover.)

 Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Vararepresentant for gruppeleder velges i og blant gruppestyrets medlemmer.

 Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hver påbegynte femti betalende medlemmer i sammenslutningen. Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.

 

Saksliste kretsting

 1 Konstituering av kretstinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av saksliste
d) godkjenning av forretningsorden

2 Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og revisjonsberetning
c) budsjett og fastsettelse av kretskontingent
d) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før møte i kretstinget
e) rutine for kretsbannerkonkurranse Hedmark krets

3 Valg av:
a) valg av medlemmer til kretsstyret
b) valgkomité og revisor
c) andre valg

4 Eventuelt:
a) informasjon om revidert uteliggermerke

Les oppdaterte saksdokumenter her: Saksdokumenter-kretsting-11.02.24
Les kbk-komiteens forslag til veileder for kbk her: Veileder-KBK-for-Hedmarkkrets

Revisjonsberetning Hedmark krets 2023  
Sak-Emnekurs-Gruppeledelse

Les hele innkallingen her: Innkalling_kretstinget_2024
Les også dette: Infoskriv_speider_og_roverforum 2024